DİVAN-I HERSEKLİ ARİF

,

Arif Hikmet, Hazine-i Fünun ve Resimli Gazete gibi döneminin dergilerinde bir kısmı yayımlanmış olan şiirlerini Asar-ı Hikmet Bey adı altında toplamış bunlar ölümünden çok sonra İbnülemin Mahmud Kemal tarafından uzunca bir mukaddime ile birlikte Divan adıyla yayımlanmıştır. Eserin başında “Münacat”, “Tehlil” ve “Tazarru‘” adlı şiirlerle “Tevhid-i Bari” başlıklı elli iki beyitlik bir mesnevi yer almaktadır. Na‘t ve methiyeleri, kaside tarzında elli üç beyitlik “Hasbihal” adlı bir tevhid, “Manzume” ve “Hasbihal bera-yi Nefs-i Natıka” başlıklı iki kaside, birkaç müseddes ve üç uzunca kaside takip etmekte, daha sonra 168 adet mürettep gazelin yer aldığı “Gazeliyyat”a geçilmektedir. Bunlar arasında Namık Kemal, Halet Bey ve Kazım Paşa ile bazen ikili, üçlü ve bazen dörtlü müşterek gazelleri, çeşitli şarkı ve nazireleri de bulunmaktadır.
“Na-tamam Gazeliyyat”tan sonra kıtaların yer aldığı divan müfredlerle sona ermektedir.
ÖZEGE 4156

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1334 (1918)
Sayfa Sayısı 296+11+2 PL
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Ciltli İyi Kondisyon