TARİH-İ İSLAM / ALLAH’I İNKAR MÜMKÜN MÜDÜR?

*** NOT: TARİH-İ İSLAM 2 CİLT TAKIM VE İLAVE OLARAK ALLAH’I İNKAR MÜMKÜN MÜDÜR? AYNI CİLT İÇİNDE***
1-) TARİH-İ İSLAM 2 Cilt Takım Ahmet Hilmi Şehbenderzade 1326 (1910) İstanbul Hikmet Matbaası 320/ 322-671 S.
R. Dozy’nin Tarih-i İslam adıyla Abdullah Cevdet tarafından Türkçe’ye çevrilen eserindeki hatalı görüşleri tenkit amacıyla kaleme alınmış olup Şehbenderzade’nin en önemli kitabıdır.
19839
2-) ALLAH’I İNKAR MÜMKÜN MÜDÜR? Yahut Huzur-ı Fende Mesalik-i Küfr (Felsefe-i Mabadettabia Mebahisi) Ahmet Hilmi Şehbenderzade 1327(1911) 13+224 S. İstanbul Hikmet Matbaa-i İslamiyesi
Eser, “Tarih-i İslâm’ın Birinci Zeyli: Allah’ı İnkar Mümkün müdür? yahut Huzur-ı Fende Mesalik-i Küfür [Felsefe-i Ma Fevka’t-Tabia Mebahisi]” künyesiyle Hikmet Matbaa-i İslamiyesi’nde 28 Kasım 1911’de yayımlanmıştır.
Ahmed Hilmi, “Okuyucularla Bir Hasbihal” başlıklı takdim yazısında “Fena bir şiiri okuyan bir adam, biraz vakit kaybetmiş olmaktan başka bir zarar görmeyebilir, lakin yanlış ve muzır bir ahlaki ve felsefî düsturu okuyup da hakikat diye kabul eden bir adam, olabilir ki saadetini ve belki maişet zevkini ve hatta hayatını zehirler.” dedikten sonra bu eseri meydana getiren temel düşünceyi ise şöyle açıklıyor: “Medeniyeti taklidi bir surette almanın zararlarına doğrudan doğruya maruz olan vatanın gençleridir. Hem de yalnız yüksek tahsil ve lise tahsili gören ve görmek isteyenleri değil, sirayet etme ve umuma yayılma suretiyle bütün vatan gençleridir… Bu milleti Avrupa’dan körü körüne ve en adileri arasından eğreti olarak alınan beş on felsefî düstur ile diğer bir kalıba şekillendirmeye kalkışmak… Şekli itibarıyla kahkahalarla gülünecek fakat öldürücü ve vahim neticeleri itibarıyla ağlanacak bir halettir. Zaten böyle cahilane bir emelin, velev ki, saf bir niyetle olsun, hiçbir iyi ve güzel netice veremeyeceğini tecrübeyle görüp anlamayan kalmadı…”
Filibeli Ahmed Hilmi eseri üç maksadı ihtiva edecek tarzda tasnif ettiğini söyler. Buna göre, eser ilk olarak “Vacibü’l Vücud-ı na-mütenahiyi” ispat maksadıyla yazılmıştır. İkinci olarak eser “felsefe-i ma bade’t tabiiye-metafizik/fizikötesi felsefe” kitabı vazifesini görecektir. Üçüncü olarak da bu eser, “materyalizm mesleğine ve küfür meşrebine salik olanların göstermek istedikleri delillerin ve sebeplerin fennen ve hikmeten kıymet ve keyfiyetini apaçık bir suretle muhakeme ve tenkit imkanını” verecektir. Bunu yaparken mevcut fenlerin son fikirleri ve bunlardan sahih surette çıkabilen neticeler, bu neticeleri kendisine meslek edinenlerin haksız fikirleri, “sırf fen ve hakikat namına ve medeniyet âleminin en büyük ulemasının içtihadları ve fikirleri doğrultusunda” meydana koyulacaktır. Aynı zamanda bu eser, birçok felsefi düşünce ve akımı eleştiri süzgecinden geçirmesi özelliğiyle de, kısmen felsefe tarihi kitabı vazifesini de yerine getirmektedir.
434

Dil

Yayınevi

,

Yazar

Basım Yılı 1326 (1910)
Sayfa Sayısı 320/ 322-671
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Ciltli İyi Kondisyon