HAMSE-İ NERGİSİ

1- Nihalistan 138 Sayfa ; Hamse’yi oluşturan eserlerin en önemlisi ve Nergisi’nin ustalık döneminin bir ürünüdür. Nergisi, yirmi beş hikayenin yer aldığı eserine Sa‘di-i Şirazi’nin Gülistan’ına ve Abdurrahman-ı Cami’nin Baharistan’ına nazire olarak Nihalistan adını vermiştir.

2- İksir-i Saadet 84 Sayfa; İksir-i Saadet (İksir-i Devlet). Gazzali’nin Kimya-yı Saʿadet’inden ikinci “rükn”ün dördüncü “asl”ından kardeşlikle ilgili kısmın çevirisidir. Süslü nesirle ve serbest bir şekilde tercüme edilen, aralara serpiştirilen şiirlerle de zenginleştirilen eserin girişinde IV. Murad’ı öven bir şiir bulunmaktadır.

3- Meşakk’ul- Uşşak 69 Sayfa ; eser, o güne kadar daha çok tercümeleriyle tanınan Nergisi’nin ilk özgün çalışmasını teşkil eder. Müellifin daha sonra kaleme alacağı Nihalistan’ın nüvesini meydana getiren Meşakku’l-uşşak sanat itibariyle oldukça yüksek bir değere sahiptir. Uzunca bir mukaddime yanında aşk temasını işleyen on hikayeden oluşur.

4- Kanun Ür-Reşad 65 Sayfa; İlhanlı Hükümdarı Muhammed Hudabende adına yazılan Risale-i Ahlaku’s-saltana adlı eserin çevirisi olup IV. Murad’a ithaf edilen klasik bir siyasetnamedir.

5- Gazevat-ı Mesleme 56 Sayfa; El-Akvalü’l-müselleme fi gazavati’l-Mesleme. Müellifin Mostar kadısı iken kaleme aldığı bu kitap, Muhyiddin İbnü’l-Arabi’nin Muhadaratü’l-ebrar ve müsameretü’l-ahyar’ından bir faslın tercümesidir. Tarihi olaylar yanında birtakım masal unsurları da içeren bir eserdir.

Dil

Yazar

Basım Yılı 1255 (1839)
Sayfa Sayısı
Yayın Yeri Bulak
Çevirmeni
Durumu Ciltli İyi Kondüsyon