KANUN / TALİMATNAME

ON ÜÇ FARKLI KİTAP AYNI CİLT İÇİNDEDİR
1. KİTAP : İcar ve İsticar-ı Bahri Mukavelenameleri İstanbul Yeni Matbaa 1927 32 S. 8406
2. KİTAP : Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresinin Marmara Havzası ve Boğazlar ve Liman Dahilinde İcra Edeceği Postalarla Kılavuzluk ve Römorkörlerle Cerr-i Sefaine Ait Nizamname-i Dahiliyenin On ikinci Maddesi Mucibince Tanzimi İktiza Eden Kılavuz ve Römorkör Malumatıyla Müstahdeminin Keyfiyet-i İntihab ve Suret-i İstihdamlarını Muhtevi Olan Talimnamedir. İstanbul Matbaa-i Bahriye 1335(1919) 30 S.
3. KİTAP : Mülazım Kaptan ve Çarkçıların Sefaine Sevk ve İdareleriyle Hususat-ı Sairleri Hakkındaki Kanun-ı Mevzuatın Altıncı Maddesi Mucibince Bahriye Nezareti Tarafından Tanzim Olunan Talimatnamedir. İstanbul Matbaa-i Bahriye 1335(1919) 6 S.
4. KİTAP : Türk Anonim Şirketleri Nizamnamesi Dahiliyesi Numunesi Ankara Yenigün Matbaası 1333 (1917) 24 S.
5. KİTAP : Askeri Tekaüd ve İstifa Kanunu İstanbul Takvim-i Vekai Matbaası 1325(1909) 32 S.
6. KİTAP : Serseri ve mazinne-i Sü’eshas Hakkında Kanun 1325(1909) 5 S. 17831
7. KİTAP : İstanbul Vilayetinin ve Emniyet-i Umumiye-i Müdüriyetinin Teşkiline Dair Kanun 3 S.
8. KİTAP : Muayene ve Mesaha-i Sefain Talimatnamesi İstanbul Bahriye Matbaası 1926 77 S. 13955
9. KİTAP : Mülazım Kaptan ve Çarkçıların Sefaine Sevk ve İdareleriyle Hususat-ı Sairleri Hakkındaki Kanun-ı Mevzuatın Altıncı Maddesi Mucibince Bahriye Nezareti Tarafından Tanzim Olunan Talimatnamedir. İstanbul Matbaa-i Bahriye 1335(1919) 6 S.
10. KİTAP : Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresinin Marmara Havzası ve Boğazlar ve Liman Dahilinde İcra Edeceği Postalarla Kılavuzluk ve Römorkörlerle Cerr-i Sefaine Ait Nizamname-i Dahiliyenin On ikinci Maddesi Mucibince Tanzimi İktiza Eden Kılavuz ve Römorkör Malumatıyla Müstahdeminin Keyfiyet-i İntihab ve Suret-i İstihdamlarını Muhtevi Olan Talimnamedir. İstanbul Matbaa-i Bahriye 1335(1919) 30 S.
11. KİTAP : (TÜRKÇE) Seyrisefain ve Heyeti Bahriye Hesaplarında Kullanılan İşaretlerle Murahhamlar Hakkında Talimat Ankara Deniz Matbaası 1931 10 S.
12. KİTAP : İnşaat-ı Elektrikiye Vasıtasıyla Telsiz Telgraf ve Telsiz Telefona Müteallik Muvakkaf Kanun Suretidir. İstanbul Bahriye Matbaası 1914 7 S. 9246
13. KİTAP : Düstur-u Bahri Merasim ve Teşrifat-ı Bahriye İstanbul Bahriye Matbaası 1926 36+2 S. 2 PL.

Dil

,

Yayınevi

, , ,

Yazar

Basım Yılı
Sayfa Sayısı
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Ciltli İyi Kondisyon