KANUN / TALİMATNAME

BİR CİLT İÇİNDE ON FARKLI KİTAP MEVCUTTUR.
BİRİNCİ KİTAP : Emval-i Gayr-i Menkulenin Tahdid ve Tahriri Hakkında Kanun-ı Muvakkaat İstanbul Matbaa-i Amire 1328 (1912) 16 S.
İKİNCİ KİTAP : Memurın Maliye Kanunu Ankara Yenigün Matbaası 1340 (1914) 20 S.
ÜÇÜNCÜ KİTAP : İdare-i Hususiye-i Vilayet Kanunu Matbaa-i Hayriye ve Şurekası 1330 (1914) 16 S.
DÖRDÜNCÜ KİTAP : Türkiye’de Kadastro 4 S. 1 PL.
BEŞİNCİ KİTAP : İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu İstanbul Selanik Matbaası 1329 (1913) 31 S.
ALTINCI KİTAP : Tahdid ve Tahrir Talimatnamesi 27 S.
YEDİNCİ KİTAP : Emval-i Gayr-i Menkuleye Mütedair Kavanin-i Muvakkate Mecmuası İstanbul Selanik Matbaası 1329 (1912) 73 S. 4931
SEKİZİNCİ KİTAP : Sahil-i Emlak Tesisine Kadar Tutulacak Kadastro Esas-ı Defterlerinin Suret-i Tanzimi Hakkında Tarifname İstanbul Hilal Matbaası 1927 15 S.
DOKUZUNCU KİTAP : Matbuat Kanunu 105-200 S.
ONUNCU KİTAP : Hukuk-ı Medeniye Notları İstanbul Ahmet Kamil Matbaası 1928 539 S.

Dil

Yayınevi

, , , , ,

Yazar

Basım Yılı
Sayfa Sayısı
Yayın Yeri İstanbul - Ankara
Çevirmeni
Durumu Ciltli İyi Kondisyon