KÜLLİYAT-İ DİVAN-İ KABULİ

,

Eser bir önsözle birlikte faksimile baskısı İsmail Hikmet Ertaylan tarafından yapılmıştır. Kabuli’nin tek eseri, İsfahanlı Gıyas adlı bir hattata tertip ettirdiği güzel bir ta‘likle yazılmış Külliyyat-ı Divan-ı Kabuli’dir. Eserin bizzat şair tarafından Fatih adına düzenlenmiş olan nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’nde kayıtlıdır. Esas itibariyle Farsça şiirlerden meydana gelen altı bölümlük külliyatın birinci bölümünde münacat, na‘t, medh-i sultan vb. şiirler, ikinci bölümde kasideler, üçüncü bölümde hezeller, dördüncü bölümde gazeller ve beşinci bölümde “Gazeliyyat-ı Türki” başlığı altında on iki gazel bulunmaktadır. Altıncı bölümde Fatih’in methine dair Farsça kasideler yer alır. Divanda mevcut olan ve Fatih dönemi fetihleri, Ali Kuşçu’nun Türkiye’ye gelişi, padişah ve şehzade meclislerindeki sohbetler, gazaya çıkılırken sancak altında dua edilerek kasideler okunması gibi olayları anlatan şiirler eserin önemini arttırmaktadır. Kabuli bazı manzumelerinde aynı dönemde yaşayan Saili, Kaşifi, Vahidi, Hamidi gibi şairler ve onların edebi kabiliyetleriyle kendisi gibi dışarıdan gelen şairlerin padişah, şehzade, vezirler tarafından nasıl imtihan edildiği gibi konular yanında Fâtih Sultan Mehmet dönemindeki hat, tezhip ve cilt sanatları hakkında da bilgi vermektedir.

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1948
Sayfa Sayısı 28+378
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni Hazırlayan : İsmail Hikmet Ertaylan
Durumu Karton Kapak Orta Kondisyon