MAARİFNAME

Eser bir önsözle birlikte faksimile baskısı İsmail Hikmet Ertaylan tarafından yapılmıştır. Maarifname Sinan Paşa’nın ahlaka dair yazmış olduğu bu ikinci mensur eser Nasihatname ve Ahlakname adlarıyla da anılır. Kitabın yazılış sebebinin belirtildiği “… gah dünyanın fenasından şikayetler edem ve gah nefsin mekrlerinden hikayetler edem, gah ahlakın iyilerinden takrir ve gah hikmet yolundan makalat edem ve gah tevbih yüzünden kelimat edem, gah akl-ı maaştan beyan edem, geh akl-ı meaddan, geh ahlak-ı fukaradan söyleyem, geh adl ü daddan, geh dervişler dilinden bir tuti-i guya olup şekerler yiyem, geh aşıklar ağzından bir bülbül-i hoş-avaz olup destan-seralıklar eyleyem, geh germ olup arifler makamından haberler verem, geh tenezzül gösterip yine zahidler makamına inem …” (s. 26) cümleleri aynı zamanda eserin muhtevasını ortaya koymaktadır. Secili bir üslup ve parlak bir nesir örneği olarak hikmetler ve nasihatlerle bezenmiş olan eser İslam ahlakının esaslarını öğretmeyi hedef almakla beraber içinde filozofların, özellikle Eflatun’un nasihatlerinden de nakiller vardır.

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1961
Sayfa Sayısı 21+294
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni Hazırlayan : İsmail Hikmet Ertaylan
Durumu Karton Kapak Orta Kondisyon